Política de privacitat

Política de cookies

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels punts següents:

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d'Equips i recanvis d'importació, S.L., d'ara endavant ERI
La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix, aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.
 La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d'accés a la PI El Plà - c / Miquel Torelló i Pagès, 46 08750 - Molins de Rei (Barcelona), Barcelona, ​​a través del correu electrònic eri@eri.es o bé trucant al telèfon 93.499 00 17

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17 | Fax. +34 93 499 05 44 - Email: eri@eri.es